Basic and applied sciences – Fundamentals of sustainable agriculture

Basiese en toegepaste wetenskappe – Grondbeginsels van volhoubare landbou

Second Announcement

Date: 20 – 23 January 2020
Venue: University of the Free State, Bloemfontein

Registration

The new website of the Combined Congress is operational and registration can be done at: https://combinedcongress.org.za/

You will first have to register on the website, before you can actually register for the Congress and submit your abstract. For your convenience a Registration manualis available on the main menu of the Home page. If you do not receive an e-mail with proof of registration after online registration, please contact your IT department and request that e-mails be accepted from info@ooweboo.co.za. The information provided will be treated confidential and will be used to update the membership details of our four affiliated Societies. In order to qualify for the early bird registration fee, you need to register online before midnight on 31 October 2019.

Submission of abstracts

Abstracts should be submitted on or before 30 September 2019. This is to allow enough time for the selection and editing processes. Notification of abstract acceptance will be sent out before 31 October 2019.Please familiarize yourselves with the accompanying Guidelines for Abstracts submissions and presentation of your poster and oral papers. Note: No changes to submission dates will be made or granted.

Workshop / Excursion

During the Wednesday morning (22 January 2020, 08:00 – 13:00) there will be a social excursion and a scientific workshop. The workshop will be registered with SACNASP and participants will be able to claim CPD points. Congress attendees can attend either the workshop or the excursion; make your choice when registering. The workshop, “Soil Fertility and Crop Nutrition: Principles and Practices” will include practical aspects of soils sampling, soil analysis, crop requirements as well as fertiliser application. Please note that the excursion can only accommodate a maximum of 60 people. During the excursion Vergezocht Oil and iTau Milling will be visited. More info is attached. We count on your support to make this an outstanding scientific congress. Please register as soon as possible!

Dr Cobus Botha (Chair: Organising Committee)

Tweede Kennisgewing

Datum: 20 – 23 Januarie 2020
Plek: Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Registrasie

Die nuwe webwerf van die Gekombineerde Kongres is in werking en registrasie kan gedoen word by: https://combinedcongress.org.za/

U moet eers op die webwerf registreer, voordat u vir die Kongres kan registreer en u uittreksel kan indien. Vir u gerief is ’n Registrasiehandleiding beskikbaar op die hoofmenu van die tuisblad. Indien u na aanlyn registrasie nie ’n e-pos bewys van registrasie ontvang nie, moet u aseblief met u IT afdeling in aanraking kom en vra dat e-posse vanaf info@ooweboo.co.zaaanvaar word. Die inligting wat voorsien word, sal vertroulik hanteer word en sal gebruik word om die lidmaatskapbesonderhede van ons vier geaffilieerde Verenigings op te dateer. Om in aanmerking te kom vir die vroeë registrasiefooi, moet u voor middernag op 31 Oktober 2019 aanlyn registreer.

Indiening van uitrekesels

Uittreksels moet voor of op 30 September 2019 ingedien word. Dit is om genoeg tyd te gee vir die keurings- en redigeringsproses. Kennisgewing van aanvaarding van uittreksels sal voor 31 Oktober 2019 uitgestuur word. Vergewis uself van die meegaande Riglyne vir Uittreksel indiening en aanbieding van u plakkaat en mondelinge referate.Opmerking: Geen veranderinge aan die indieningsdatums sal aangebring of toegestaan word nie.

Werkswinkel / Uitstappie

Gedurende die Woensdagoggend (22 Januarie 2020, 08:00 – 13:00) sal daar ’n sosiale uitstappie en ’n wetenskaplike werkswinkel wees. Die werkswinkel sal by SACNASP geregistreer wees en kongresgangers sal CPD-punte kan eis. Kongresgangers kan die werkswinkel of die uitstappie bywoon; maak u keuse wanneer u registreer. Die werkswinkel, “Grondvrugbaarheid en gewasvoeding: Beginsels en praktyke” sal praktiese aspekte rakende grondmonsterneming, grondontleding, gewasvoeding asook bemestingtoediening, insluit. Neem kennis dat ’n maksimum van 60 mense op die uitstappie geakkomodeer kan word.Tydens die sosiale uitstappie word Vergezocht Olie en iTau Meule besoek. Meer inligting is aangeheg. Ons vertrou op u ondersteuning om hierdie ’n uitstekende wetenskaplike kongres te maak. Registreer asseblief so spoedig moontlik!

Dr Cobus Botha (Voorsitter: Reëlingskomitee)

ENQUIRIES /NAVRAE:
Ms Nancy Nortjé(Mobile phone +27 83 389 0543; e-mail nancynortje@icloud.com; P.O. Box 13429, Noordstad, 9302)

© Copyright - Combined Congress | Website Developed by OOWEBOO