Basic and applied sciences – Fundamentals of sustainable agriculture

Basiese en toegepaste wetenskappe – Grondbeginsels van volhoubare landbou

Third Announcement

EXTENSION FOR ABSTRACT SUBMISSION

The date for the submission of abstracts is extended to 06 December 2019.

Date: 20 – 23 January 2020
Venue: University of the Free State, Bloemfontein

Registration

The new website of the Combined Congress is operational and registration can be done at: https://combinedcongress.org.za/

You will first have to register on the website, before you can actually register for the Congress and submit your abstract. For your convenience a Registration manual is available on the main menu of the Home page. If you do not receive an e-mail with proof of registration after online registration, please contact Ms Nancy Nortje. The information provided will be treated confidential and will be used to update the membership details of our four affiliated Societies.

Submission of abstracts

Abstracts should be submitted before midnight on 06 December 2019. No abstracts will be submitted afterwards. Most authors have already received a notice of acceptance. If you have not yet received a notification, please contact Ms Nancy Nortje urgently. Final notification of abstract acceptance for authors who have not yet received confirmation will be sent out before 13 December2019. Please familiarize yourselves with the Guidelines for Abstracts submissions and presentation of your poster and oral papers available on the Congress website.

Symposium

During the Wednesday morning (22 January 2020, 08:00 -13:00)you are cordially invited to attend a very special scientific Symposium on “Soil fertility and crop nutrition: Principles and practices”. This half-day programme,which will prove to be highly informative,includes presentations and discussions by highly recognised individuals from industry.See Symposium program below for more information.The Symposium will be registered with SACNASP and participants will be able to claim CPD points.

We count on your support to make this an outstanding scientific congress. Please register as soon as possible!

Dr Cobus Botha (Chair: Organising Committee)

Derde Kennisgewing

UITSTEL VIR INDIENING VAN UITTREKSELS

Die datum vir indiening van die uittreksels is uitgestel tot 06 Desember 2019.

Datum: 20 – 23 Januarie 2020
Plek: Universiteit van die Vrystaat, Bloemfontein

Registrasie

Die nuwe webwerf van die Gekombineerde Kongres is in werking en registrasie kan gedoen word by: https://combinedcongress.org.za/

U moet eers op die webwerf registreer,voordat u vir die Kongres kan registreer en u uittreksel kan indien. Vir u gerief is ’n Registrasiehandleiding beskikbaar op die hoofmenu van die tuisblad. Indien u na aanlyn registrasie nie ’n e-pos bewys van registrasie ontvang nie,kontak asseblief Mev Nacy Nortje. Die inligting wat voorsienword, sal vertroulik hanteerword en sal gebruik word om die lidmaatskapbesonderhede van ons vier geaffilieerde Verenigingsop te dateer.

Indiening van uitrekesels

Uittreksels moet voor middernag op 06 Desember2019 ingedien word. Geen uittreksels sal hierna ingedien kan word nie.Die meeste outeurs het alreeds ‘n kennisgewing van aanvaarding ontvang. As u nog nie ‘n kennisgewing ontvang het nie kontak asseblief dringend vir Mev Nancy Nortje. Finale kennisgewing van aanvaarding vir die outeurs wat nog nie bevestiging ontvang het nie sal voor 13 Desember2019uitgestuur word.Volledige inligting rakende die Riglyne vir Uittreksel indiening en aanbieding van u plakkaat en mondelinge referateis op die Kongreswebwerf beskikbaar.

Simposium

Gedurende die Woensdagoggend (22 Januarie2020, 08:00 -13:00) word u hartlik uitgenooi om‘n baie spesiale wetenskaplike Simposium oor “Grondvrugbaarheid en gewasvoeding: Beginsels en praktyke” by te woon.Hierdie halfdagprogram wat baie leersaam sal wees, sluit aanbiedingsen besprekings indeur hoogs erkende individue uit die industrie. Sien onderstaandeSimposiumprogram vir meer inligting. Die Simposiumsal by SACNASP geregistreer wees en kongresgangers sal CPD-punte kan eis. Ons vertrou op u ondersteuning om hierdie ’n uitstekende wetenskaplike kongres te maak. Registreer asseblief so spoedig moontlik!

Dr Cobus Botha (Voorsitter: Reëlingskomitee)

ENQUIRIES /NAVRAE:
Ms Nancy Nortjé(Mobile phone +27 83 389 0543; e-mail nancynortje@icloud.com; P.O. Box 13429, Noordstad, 9302)

© Copyright - Combined Congress | Website Developed by OOWEBOO