“Adaptability of agriculture in a changing world”

Second Announcement

Second AnnouncementTweede Kennisgewing
23-26 January 2017
Venue: Klein-Kariba, Bela Bela (Limpopo province)
Klein-Kariba is about 90 minutes from Johannesburg and an hour’s drive from Pretoria, just outside Bela Bela
23-26 Januarie 2017
Plek: Klein-Kariba, Bela Bela (Limpopo provinsie)
Klein-Kariba is sowat 90 minute vanaf Johannesburg en ‘n uur se ry vanaf Pretoria, net buite Bela Bela.
AccommodationAkkommodasie
Please book your own accommodation in advance.
Bespreek asseblief u eie verblyf vroegtydig.
Excursions Ekskursies
Please make a choice when you register.
Maak asseblief ‘n keuse wanneer u registreer
NEW WEBSITE!
Clear you computer’s ‘cache’, press Ctrl F5 before searching for the new site. http://combinedcongress.org.za/
Register – wait for Log In email – register & create own invoice.
NUWE WEBTUISTE!
Maak jou rekenaar se geheue skoon, druk Ctrl F5 voordat jy die nuwe tuiste soek.
combinedcongress.org.za
Registreer – wag vir ‘Log In’ epos – registreer & stel eie invoice saam
Early bird registrationVroeë registrasie
Closes at midnight 31 October 2016. Sluit middernag 31 Oktober 2016.
InvoiceFaktuur
You will generate your own invoice with registration. Please use the correct details as required by your company. Word deur u self gegenereer tydens registrasie. Maak SEKER dat u die korrekte inligting verskaf soos deur u werkgewer vereis word.
AbstractsUittreksel
Submission deadline 30 September 2016.
The new system requires electronic submissions as well as an online reviewing system. Notification of abstract acceptance shall be sent out by 31 October 2016.

Note: No changes to submission dates will be made or granted.

Sluitingsdatum 30 September 2016.
Die nuwe stelsel vereis dat alles elektronies gedoen word asook die hersienings proses. Kennisgewing van die aanvaarding van uittreksels sal voor 31 Oktober 2016 uitgestuur word.

Nota: Geen verandering aan indienings datums sal aangebring of toegestaan word nie.

Diana Marais (Chair: Organising Committee)Diana Marais (Voorsitter: Reëlingskomitee)

First Announcement

First AnnouncementEerste Kennisgewing
Date: 23-26 January 2017
Venue: Klein-Kariba, Bela-Bela (Limpopo province)

Klein-Kariba is about 90 minutes from Johannesburg and an hour’s drive from Pretoria, just outside Bela-Bela. This ATKV resort is situated in one of the Waterberg’s most beautiful kloofs. It is a top-class resort offering a wide range of accommodation options with true Bushveld hospitality. With modern facilities for groups of up to 700 delegates, the peace and tranquility of ATKV Klein-Kariba offers the perfect atmosphere for positive and innovate business planning and conferences.

Datum: 23-26 Januarie 2017
Plek: Klein-Kariba, Bela-Bela (Limpopo provinsie)

Klein-Kariva is sowat 90 minute vanaf Johannesburg en ‘n uur se ry vanaf Pretoria, net buite Bela-Bela. Hierdie ATKV oors is gelëe in een van die Waterberge se mooiste klowe. Dit is ‘n pragoord en bied ’n wye verskeidenheid akkommodasie met egte Bosveld-gasvryheid. Met moderne fasiliteite vir groepe van tot 700 bied ATKV-Klein-Kariba se rustigheid en vreedsame stilte die perfekte atmosfeer vir positiewe en verbeeldingryke besigheidsbeplanning en konferensies.

AccommodationAkkommodasie
Each delegate is responsible for booking own accommodation. Please book in good time. A list of accommodation at Klein-Kariba is attached and will also be available on the congress website.Elke kongresganger is verantwoordelik vir eie akkommodasie-reëlings. Bespreek asseblief vroegtydig. ʼn Lys van akkommodasie te Klein-Kariba is aangeheg en sal ook op die kongres webwerf beskikbaar gestel word.
ExcursionsEkskursies
A selection of mid-congress tours of interest to members of the different societies will be offered. Please make your choice when you register. Verskeie mid-kongres toere, wat lede van die verskillende verenigings sal interesseer, sal aangebied word. Maak asseblief u keuse wanneer u registreer.
Registration and submission of abstractsRegistrasie en indiening van opsommings
Registration will open soon. Early bird registration will be open till midnight on 31 October 2016. More information on the programme, congress excursions, and guidelines for presentations will be posted on the congress website as it becomes available.
Registrasie sal binnekort oopmaak. Vroeë registrasie sal oop wees tot om middernag op 31 Oktober 2016.
Meer inligting oor die program, kongres-ekskursies en riglyne vir sprekers sal op die kongres webwerf geplaas word soos dit beskikbaar raak.
Abstracts should be submitted before 30 September 2016. This is to allow enough time for the selection and editing processes. Notification of abstract acceptance shall be sent out before 31 October 2016.
Note: No changes to submission dates will be made or granted.

Diana Marais (Chair: Organising Committee)

Uittreksels moet voor 30 September 2016 ingedien word. Dit is om genoeg tyd vir die keurings- en redigeringsproses toe te laat. Kennisgewing van die aanvaarding van uittreksels sal voor 31 Oktober 2016 uitgestuur word.
Nota: Geen verandering aan indienings datums sal aangebring of toegestaan word nie.

Diana Marais (Voorsitter: Reëlingskomitee)

REGISTRATION:
Website address will be made available soon. We are currently developing a new website to improve registration and uploading of abstracts.
REGISTRASIE:
Webtuiste adres sal binnekort bekendgemaak word. Ons is tans besig om ʼn nuwe webtuiste te skep om sodoende registrasie en oplaai van uittreksels te verbeter.

ATKV Members

Leasure Facilities at KK

Fees : Non – members

© Copyright - Combined Congress - Website design by OOWEBOO